รายงานภาพ ภายในฮะรัมท่านอิมามฮุเซ็น(อ)

121

รายงานภาพ ภายในฎอเรียอ์ สุสานของท่านอิมามฮุเซ็น(อ) ณ  เมือง กัรบาลาอ์อิรัก

ใยนกร

หพยำน

ไะยพน

ลบดนร

อาขุอร

อาขตกร